Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady pozyskiwania, przetwarzania i zabezpieczania danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem z Serwisu i realizuje obowiązek informacyjny wynikającego z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej zwane „RODO”.

Administratorem danych osobowych Użytkowników jestem ja czyli:

Mateusz Nowak, prowadzących działalność gospodarczą pod firmą „Kancelaria Radcy Prawnego Mateusz Nowak”, adres wykonywania działalności gospodarczej to: ul. Żorska 4a/4, 43-100 Tychy. Mój NIP to 6462737347, a REGON to 368253782.

W dalszej części niniejszego dokumentu jestem zwany „Administratorem.

Cele  i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych w ramach Serwisu:

Administrator gromadzi i przetwarza dane osobowe użytkowników strony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zwłaszcza przepisami:

  • RODO;
  • krajowymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych;
  • ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Szczegółowe podstawy prawne i cele przetwarzania są następujące:

  1. Dane osobowe podane przez osobę, która nawiązała ze mną kontakt mailowy w pełnym zakresie przekazanych danych, w tym zwłaszcza w zakresie: imię, nazwisko, adres e-mail – dane te będą przetwarzane w celu nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku pomiędzy stronami. Podstawa prawna to art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy
  2. W zakresie strony internetowej oraz plików cookies – celem jest  zapewnienia bezpieczeństwa korzystania ze strony, zapewnienia możliwości wyboru i zachowania ustawień personalizowanych, analitycznych i statystycznych oraz aby ulepszać stronę. Podstawa prawna to art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora.

Okres przechowywania danych osobowych:

  1. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane będą przez okres istnienia podstawy prawnej przetwarzania danych.
  2. Po zakończeniu przetwarzania danych osobowych w pierwotnym celu, dane mogą być przetwarzane w innym celu, w sytuacji gdy będzie istnieć ku temu podstawa prawna.

Odbiorcy danych:

Administrator będzie przekazywać dane osobowe wyłącznie podmiotom, które będą wykonywać dla niego usługi niezbędne do prowadzenia strony internetowej, skrzynki e-mail oraz obsługi zawartych umów o świadczenie usług prawnych. Podmiotami takim są zwłaszcza dostawcy następujących usług: hostingu oraz księgowości. Administrator oświadcza, że przetwarzanie danych przez każdy z takich podmiotów odbywać będzie się na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych i zgodnie z poleceniami Administratora. Odbiorcy usług będą mieli dostęp tylko do takich danych jakie są niezbędne w celu realizacji przez nich usług.

Przekazywanie danych do państw trzecich:

Dane osobowe Użytkowników nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie

Administrator nie dokonuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym w oparciu o profilowanie.

Twoje prawa:

Każdemu użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, żądania usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Użytkownik może także skorzystać z uprawnienia do złożenia wobec Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz z prawa do przenoszenia danych do innego administratora danych. Wszelkie prawa jakie przysługują użytkownikowi będą wykonywane zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, a zwłaszcza przepisami RODO.

Prawo wniesienia skargi do organu:

Informuje, że w zakresie naruszenia prawa do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na podstawie RODO, Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zabezpieczenie danych:

Administrator korzysta z szyfrowania SSL, które zapewnia bezpieczeństwo przesyłanych danych, co uniemożliwia nieuprawnionego przechwycenie danych przez osoby nieuprawnione.

Pliki cookies

W celu prawidłowego działania Serwisu, wykorzystywane są pliki cookies („ciasteczka”). Pliki cookies to małe pakiety informacji zapisywane na urządzeniu Użytkownika, zwykle zawierające adres serwisu, datę umieszczenia, datę ważności, unikalny numer i dodatkowe informacje zgodne z przeznaczeniem danego pliku.

Pliki cookies nie zawierają danych pozwalających na Twoją identyfikację, a ich odczytanie jest możliwe wyłączenie przez serwer, który je utworzył.

Użytkownik może wyłączyć zapisywanie plików cookies na swoim urządzeniu, zgodnie z instrukcją producenta przeglądarki, lecz może to spowodować niedostępność części lub całości funkcji strony. Każdy użytkownik strony może usunąć zapisane na jego urządzeniu pliki cookies w dowolnej chwili, zgodnie z instrukcją producenta przeglądarki.

Administrator wykorzystuje dwa podstawowe rodzaje plików cookie:

Sesyjne  – usuwane wraz z zakończeniem sesji Użytkownika

Stałe – przechowywane przez dłuższy okres.

Administrator korzysta z analitycznych plików cookies po to, aby ulepszyć funkcjonowanie strony oraz mierzyć, nie identyfikując bezpośrednio danych osobowych użytkownika, skuteczność podejmowanych działań marketingowych. W przypadku tego rodzaju plików cookie Administrator korzysta z rozwiązania:
Google Analytics – rozwiązanie zapewniane przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Korzystanie z tego rozwiązania Administrator opiera na prawnie uzasadnionym interesie, polegającym na tworzeniu statystyk i ich analizie w celu optymalizacji Serwisu.

Zgromadzone w ten sposób informacje są mogą być przekazywane do serwerów w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane. Google przystąpił do programu EU-US-Privacy Shield w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych wymaganego przez przepisu europejskie. Komisja Europejska uznała, iż przedsiębiorstwa posiadające certyfikat Privacy Shield zapewniają odpowiedni poziom ochrony danych.

Więcej informacji na temat Google Analytics i plików cookies Google’a znajdziesz na stronie dostawcy usługi: https://support.google.com/analytics/answer/6004245.

Użytkownik może zablokować przetwarzanie danych przez Google w ramach usługi Google Analitycs instalując wtyczkę do przeglądarki, która blokuje tę usługę. Wtyczka dostępna jest po adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Zmiany polityki prywatności:

Administrator uprawniony jest do zmiany postanowień Polityki Prywatności.